1.Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych i ma zastosowanie do każdej strony internetowej „Sklepu Internetowego” znajdującego się pod adresem SamSam.pl i www.SamSam.pl, w tym użytkowników korzystających z tych stron, a także do danych przekazywanych za ich pośrednictwem drogą elektroniczną, droga telefoniczną bądź osobiście.

1.2 Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest GPW JANMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, z siedzibą w Krakowie ul. Gołaśka nr 3 lokal 58, 30-619 Kraków, REGON: 1227GPW JANMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, z siedzibą w Krakowie ul. Gołaśka nr 3 lokal 58, 30-619 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , KRS: 0000445420, posiadająca numer statystyczny REGON: 122758455, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6793087742.W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@samsam.pl

1.3  Zawartość stron internetowych oraz aplikacji Administratora stanowi własność danych i jest prawnie chroniona.

2. Cel zbierania danych

2.1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • realizacji i obsługi zamówień Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

2.2. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.

2.3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

2.4. Okresy przechowywania danych osobowych są związane z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a) dane przetwarzane na podstawie umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń;

b) w przypadku założenia konta w Sklepie – w systemie informatycznym obsługującym Sklep – dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień;

c) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

d) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji na temat produktów i usług Administratora, w przypadku jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczeń Administratora.

2.5. Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie danych lub odbywa się na podstawie zgody),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

2.6. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu Frisco.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Frisco.pl, co może w istotny sposób na Ciebie wpływać poprzez umożliwienie Ci zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

2.7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do: korzystania ze Sklepu, stron internetowych, aplikacji Administratora, odpowiedzi na Państwa zapytanie, realizacji umowy, wysłanie zamówionej przez Państwa informacji marketingowej, handlowej.

3. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

4.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach internetowych komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

4.2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

4.3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych, aplikacji, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

5. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności oraz odnoszące się do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres e-mail:rodo@ samsam.pl

6. Zmiany Polityki Prywatności

6.1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

6.2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.