REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SamSam.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020r.

Definicje
1.1. Organizator Sprzedaży –GPW JANMAR  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, z siedzibą w Krakowie ul. Gołaśka nr 3 lokal 58, 30-619 Kraków, REGON: 122758455, NIP: 6793087742, KRS: 0000445420.
1.2. Sklep internetowy – wirtualny sklep internetowy prowadzony przez Organizatora Sprzedaży pod adresem internetowym SamSam.pl lub www.SamSam.pl
1.3. Klient – każdy klient nabywa produkt lub usługę w sklepie Samsam.pl.
1.4. Sprzedawca – Sprzedawca Towarów lub Usług firmy, które mają podpisane umowy z Organizatorem Sprzedaży i sprzedają swoje towary i usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
1.5. Dostawca – firmy współpracujące z Organizatorem Sprzedaży, które dowożą towary do Klienta zakupione przez Klienta w Sklepie Internetowym lub świadczą na rzecz Klienta usługi dostawy.
1.6. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa:
1.7. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
1.8. warunki, zasady organizacji sprzedaży przez Organizatora Sprzedaży,
1.9. zasady sprzedaży towarów i usług rzez Sprzedawców za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
1.10. dokonywania zakupów przez Klientów w Sklepie Internetowym.
1.11. Regulamin Dostaw – Regulamin dostaw organizowanych przez GPW JANMAR  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa,  „Regulamin Dostaw” dostępny tutaj.
1.12.Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane Klienta, który zarejestrował się na Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.13. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
1.14. Cennik Dostaw – Cennik określający ceny kompletowania towarów i dostaw na adres wskazany przez Klienta.
1.15. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – jednostka Organizatora Sprzedaży zajmująca się obsługą klienta, w tym wsparciem w realizacji zamówień, reklamacjami, zwrotami, itp. Adresy i telefony do Biura Obsługi Klienta podane są na stronie SamSam.pl w sekcji Kontakt.

2. Zamówienia i Zakupy
2.1 Sprzedaż w Sklepie Internetowym- Organizator Sprzedaży pośredniczy w sprzedaży towarów i usług dostarczanych przez Sprzedawców oraz organizuje dostawy poprzez Dostawców,
2.2 Zakupy w Sklepie Internetowym- Zakupy można dokonać tylko w ramach Sklepu Internetowego.
2.3 Obszar działania- Sprzedaż poprzez Sklep Internetowy jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.
2.4 Kupujący- Z oferty Sklepu Internetowego mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

3.  Konto Klienta
3.1. Klient ma możliwość założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym, jednak nie jest ono wymagane do zrealizowania Zamówienia. Jeżeli klient nie założy Konta Klienta pełne dane wymagane do złożenia i realizacji zamówienia Klient będzie zobowiązany wprowadzić za każdym razem kiedy będzie chciał złożyć zamówienie.
3.2. Klient może usunąć Konto Klienta w dowolnym momencie kierując taką informację do Organizatora Sprzedaży e-mailem na adres bok@SamSam.pl.
3.3. W przypadku kiedy Klient Założył Konto Klienta a następnie je usunął wszystkie dane zostaną usunięte z systemu po usunięciu Konta Klienta
3.4. Konto Klienta może zostać automatycznie usunięte jeżeli przez 3 lata Klient nie skorzysta w żaden sposób z Konta Klienta, tj. nie zostanie odnotowane w tym okresie żadne logowanie.
3.5. W przypadku gdy Klient składał Zamówienie bez zakładania konta wszystkie dane zostaną usunięte po realizacji zlecenia za wyjątkiem danych, niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń.
3.6. Dane niezbędne do procesu obsługi reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

4. Informacje o produktach
4.1. Organizator Sprzedaży zamieszcza w Sklepie Internetowym informacje o produktach i usługach oferowanych do sprzedaży, w szczególności: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp.. Informacje te pochodzą od Sprzedawców Towarów lub Usług. Organizator Sprzedaży dokłada wszelkich starań, aby były one prawidłowe i aktualne.
4.2. Przed użyciem produktów pochodzących od Sprzedawców Klient zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniach produktów.
4.3. Organizator Sprzedaży informuje w Sklepie Internetowym o datach ważności produktów aktualnie tam dostępnych. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie Sklepu Internetowego w związku z rotacją produktów w magazynie.
4.4. Produkty sprzedawane są bez opakowań (na sztuki, pęczki, itp.) lub w opakowaniach (siatka, worek, torebka, słoik, puszka, itp.). Sprzedawane produkty są odmierzone, a miara podawana jest przy produkcie przy czym przy niektórych produktach będzie podawana tolerancja związana z miarą danego produktu (np. co do wagi, długości, ilości w opakowaniu).
4.5. Klient zamawiając towar jest świadom i wyraża zgodę, na dostarczenie produktu, którego miara mieści się w granicach tolerancji.
4.6. Zamieszczone na w Sklepie Internetowym zdjęcia produktów są poglądowe i nie odzwierciedlają w pełni wyglądu konkretnie dostarczanego produktu.

5. Ceny towarów
5.1. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne w Sklepie Internetowym są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.
5.2. Prezentowane ceny dotyczą pojedynczych produktów (za sztukę, za pęczek, itp.) lub opakowań zawierających produkty odmierzone pod względem wagi, ilości, objętości, wymiarów.

6. Upusty, rabaty, bonusy i promocje
6.1. Upusty nie mogą być łączone z bonusami, programami rabatowymi i innymi promocjami.
6.2. Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta).
6.3. Organizator Sprzedaży przewiduje możliwość wprowadzenia programów promocyjnych przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.
6.4. Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, Organizator Sprzedaży może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów lub reklamy producentów i dostawców współpracujących z Organizatorem Sprzedaży.

7. Zamówienie
Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty przedstawianej przez Organizatora Sprzedaży w Sklepie Internetowym polegająca na wyborze produktów lub usług przy wykorzystaniu mechanizmów zaimplementowanych w Sklepie Internetowym oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy.
8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie Organizatora Sprzedaży. Organizator Sprzedaży wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta podanego przy składaniu Zamówienia lub zarejestrowanego na Koncie Klienta.

8. Dostawa, koszty dostawy, koszty pakowania
8.1. Koszt pakowania produktów oraz koszt dostawy produktów i usług określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.
8.2. W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu dostawa może być wykonana za pośrednictwem Dostawców współpracujących z Organizatorem Sprzedaży,
8.3. W zależności od wyboru Klienta dostawy realizowane są na adres wskazany przez Klienta przy zamówieniu lub też do Paczkomatu lub Coolmatu wskazanego przez Klienta.Wszelkie informacje o obszarze dostawy oraz obowiązujących kosztach pakowania znajdują się w dedykowanej sekcji Sklepu Internetowego „Dostawy”.
8.4. SamSam.pl pobiera opłatę z tytułu pakowania towarów objętych zamówieniem. Wszelkie informacje o kosztach pakowania znajdują się w Cenniku Dostaw prezentowanym w dedykowanej sekcji Sklepu Internetowego w sekcji – „Dostawy”.
8.5 Ograniczenia- Organizator Sprzedaży zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia. Szczegóły dotyczące limitów znajdują się w dedykowanej sekcji Sklepu Internetowego w sekcji – „Dostawy”.

9. Zamówienie Klienta
9.1 Składanie i akceptacja zamówienia-  Zamówienie Klient składa wybierając produkty i usługi z oferty zaprezentowanej w Sklepie Internetowym,. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka Klient realizuje poprzez wybór przycisku z ikoną Koszyka znajdującego się przy opisie produktu oraz po ustawieniu ilości oraz wariantu w przypadku produktów pakowanych w różnych objętościach, wagach i rozmiarach.
9.2. Przyjęcie zamówienia Klienta jest potwierdzane drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta przy zamówieniu lub zarejestrowany na Koncie Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało, w szczególności:
numer zamówienia,
listę zamówionych i przyjętych do realizacji produktów w wybranych wariantach i ilościach,
termin i adres dostawy,
wartość zamówienia.
9.3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
9.4 Możliwość zmiany zamówienia przez Klienta
Dla Klientów posiadających Konto Klienta dopuszcza się możliwość zmiany zamówienia przez klienta przed rozpoczęciem procesu dostawy. O rozpoczęciu procesu dostawy klient zostanie poinformowany mailem na adres e-mail, a także informacja ta pojawi się na Koncie Klienta. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości wprowadzenia zmian do zamówienia (w tym czas, w którym takie zmiany mogą być wprowadzone) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia.
9.5 Możliwość anulowania zamówienia
Klient ma możliwość anulowania zamówienia aż do czasu rozpoczęcia procesu kompletowania zamówienia i dostawy. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości anulowania zamówienia (w tym czas, w którym anulowanie powinno nastąpić) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia

10. Prawo odstąpienia od umowy
10.1. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć przy użyciu formularza, którego treść znajduje się w dedykowanej sekcji Sklepu Internetowego – „Reklamacje”.

10.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zakupu:

towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. mrożonki) nie mogą zostać zwrócone,
– towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
– dostarczanej prasy (dzienników, periodyków, czasopism).
10.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed upływem 14 dni od zakupu produktów lub usług.
10.4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub na adres reklamacje@SamSam.pl
10.5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary, oraz koszty dostarczenia zwracanych towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.
10.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
10.7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
10.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
10.9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
10.10. W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

11.Termin realizacji dostawy
11.1. Kompletacją i realizacją dostaw zajmują się firmy Sprzedawcy lub Dostawcy. Nazwy i adresy firm oraz ich identyfikacja znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w sekcji „Dostawcy”.
11.2. Termin realizacji dostawy Klient określa przy dokonywaniu zamówienia w ramach prezentowanych w Sklepie Internetowym opcji. Prezentowane opcje uzależnione są od deklarowanego miejsca dostawy oraz dostawcy.
11.3. Informacje o możliwych terminach dostaw znajdują się w dedykowanej sekcji Sklepu Internetowego – „Dostawy”.

12. Dni wolne
12.1. Dostawy nie są realizowane w niedziele i w dni świąteczne ustawowo wolne od handlu.
12.2. Organizator Sprzedaży zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

13. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
13.1. Dostawy realizowane są zgodnie z preferencjami określonymi przez Klienta przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym.
13.2. Zamówienia mogą być realizowane przez Dostawców współpracujących z Organizatorem Sprzedaży w tym przez firmy kurierskie w godzinach określonych przez Klienta przy zamawianiu towaru.
13.3. W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia zamówienia w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn, za które Organizator Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności, pracownik Biura Obsługi Klienta (BOK) Organizatora Sprzedaży kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego terminu dostawy.

14. Odmowa realizacji zamówienia
14.1. Organizator Sprzedaży zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
14.2. Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont, np., w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych Towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnych).
14.3. Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez SamSam.pl za wymagające potwierdzenia.
14.4. Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
14.5. Zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z brakiem towaru lub z przyczyn logistycznych (np. brak możliwości dojazdu do klienta).
14.6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta:
• w stosunku do produktów i usług objętych promocją z oznaczeniem „Promocja Limitowana”.
• ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie,
• ze względu na czasowo ograniczoną możliwość wykonywania oferowanych usług.
14.7. O występujących limitach Klient informowany jest każdorazowo przy składaniu zamówienia.

15.Faktura
15.1 Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie wystawi faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
15.2 Faktura VAT obejmująca wszystkie potwierdzone do dostawy pozycje zamówienia, jak również zbiorcze faktury wystawiane, dla Klientów firmowych, na koniec okresu rozliczeniowego i obejmujące wszystkie dostawy dostarczone w tym okresie, a także faktury i noty korygujące wystawiane są w postaci elektronicznej i wysyłane na wskazany przez klienta e-mail. W przypadku posiadania przez Klienta Konta Klienta ww. dokumenty dostępne są w ramach Konta Klienta w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia dokumentów, integralność treści oraz czytelność do końca okresu przedawnienia.
15.3 Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i dostarczane w sposób określony w pkt. b.

15.4 Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana jest w formacie PDF. Aby odczytać ten format pliku Klient musi skorzystać z odpowiedniego oprogramowania, które powinien posiadać lub które udostępniane jest w przeglądarkach Internetowych w sieci Internet bezpłatnie.
15.5 Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
15.6 W przypadku Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca będzie każdorazowo wystawiał fakturę z tym, że będzie ona wystawiana na osobę fizyczną z odpowiednią adnotacją a Sprzedawca będzie wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

16.Płatności
16.1 Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane w Sklepie Internetowym w sposób tam określony w ramach procesu składania zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
• płatność kartą online,
• płatność przelewem online,
• inne płatności elektroniczne (BLIK, G-Pay, itp.) przedstawione w Sklepie Internetowym przy składaniu zamówienia.
W szczególnych przypadkach niektóre metody płatności mogą być niedostępne z uwagi na ograniczenia wynikające z umów łączących Organizatora Sprzedaży ze Sprzedawcami i Dostawcami.

17 Dostawy
17.1. Dostawy mogą być realizowane przez Dostawców współpracujących z Organizatorem Sprzedaży
17.2. Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.
17.3. Wydanie zamówienia może także polegać na pozostawieniu dostawy pod drzwiami i powiadomienie o tym fakcie Klienta, poprzez użycie dzwonka przy drzwiach Klienta lub poprzez wysłanie SMS na telefon Klienta. W tym wypadku Klient zobowiązany jest do zabrania przesyłki zaraz po otrzymaniu informacji o jej dostarczeniu.
17.4. Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem skrytki pocztowej (Paczkomatu, Coolmatu) Klient winien odebrać zamówione towarowy w wybranym przy zamówieniu oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia ze skrytki pocztowej (Paczkomatu, Coolmatu) zastosowanie mieć będą poniższe zasady.
17.5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, jeśli przesyłka dostarczane jest przez dostawcę współpracującego z SamSam.pl pracownik SamSam.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem i jeśli to możliwe ustala nowy termin dostawy. Ponowna próba dostawy następuje w ustalonym terminie z tym że w tym przypadku Klient ponosi dodatkową opłatę w wysokości określonej w Cenniku Dostaw za powtórną wysyłkę.
17.6. W przypadku gdy pracownik firmy kurierskiej nie będzie mógł dostarczyć przesyłki w związku nieobecnością Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej powiadomi klienta pozostawiając mu awizo lub wysyłając SMS na podany numer telefonu i podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki a jeśli dostawa okaże się niemożliwa z winy Klienta kurier zwróci przesyłkę SamSam.pl.
17.7. Organizator Sprzedaży i Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności jeśli utrudnienia doręczenia przesyłki leżą po stronie Klienta. Dostawca spróbuje ponownie dostarczyć przesyłkę po usunięciu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Cenniku Dostaw za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.
17.8. Odpowiedzialność za działania pracownika Dostawcy przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi Dostawca z wyłączeniem przypadków gdy niewykonanie umowy lub nienależyte jej wykonanie leżało po stronie Organizatora Sprzedaży.
17.9. W przypadku gdy Dostawa została zrealizowana do skrytki pocztowej (Paczkomatu lub Coolmatu) a Klient nie odebrał zamówienia we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Organizatora Sprzedaży podejmuje próbę kontaktu z Klientem i jeśli to możliwe ustala nowy termin dostawy a towar dostarczany jest przez Dostawcę ponownie wg. uzgodnień z klientem. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Cenniku Dostaw za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.

18. Reklamacje i zwroty
18.1. Organizator Sprzedaży jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi zamówionego towaru zgodnie ze specyfikacją i wolnego od wad.
18.2. W przypadku niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powiadamia o tym Dostawcę i odmawia przyjęcia produktów, których nie zamawiał lub które są obarczone wadami.
18.3. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Organizatora Sprzedaży, powiadamiając o uszkodzeniu towaru lub wadach, po czym może odesłać uszkodzone lub wadliwe produkty na adres wskazany przez pracownika BOK i żądać zwrotu należności w odpowiedniej wysokości.
18.4. W razie niezgodności produktów z zamówieniem, Klient dokonuje reklamacji kontaktując się z BOK.
18.5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w terminie 14 dni od jej przekazania. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania tradycyjną pocztą. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.
18.6. W ramach uznanej reklamacji obowiązkiem Sprzedawcy jest wymiana reklamowanych produktów lub obniżenie ich ceny.
18.7. Organizator Sprzedaży zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia uznania reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu jako adres dostawy.
18.8. Organizator Sprzedaży ani Sprzedawca ani Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności, mrożonki, itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów w lodówce lub zamrażarce).
18.9. W przypadku sporów Organizator Sprzedązy informuje klienta o możliwości skorzystania z polubownego rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku negatywnie rozpatrzonej reklamacji poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na sekcji „Reklamacje” na stronie Sklepu Internetowego.
18.10. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem.

19.Postanowienia końcowe
19.1 Klient korzystający ze Sklepu Internetowego ma obwiązek podawania tylko rzetelnych, pełnych i prawdziwych danych. Organizator Sprzedaży ani Sprzedawca ani Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w przypadku gdy przekazane przez Klienta dane są niezgodne z rzeczywistością.
19.2. Organizator Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane, podaniem przez klienta błędnego adresu, blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na serwerach pocztowych i/lub komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem wiadomości przez administratorów serwerów pocztowych, wirusami zainstalowanymi na komputerach klienta lub serwerach pocztowych obsługujących pocztę klienta lub inną awarię.

20. Zwrot poniesionych opłat
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu, także w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Organizator Sprzedaży dokona pełnego zwrotu dokonanej przez Klienta opłaty.

21. Zmiana regulaminu
Organizator Sprzedaży zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania jej na stronie Sklepu Internetowego. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

22. Spory
W przypadku gdy Klient nie będzie chciał skorzystać ze ścieżki mediacyjnej Spór rozpatrywany jest przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

23. Badanie satysfakcji Klienta
Organizator Sprzedaży zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji, po zrealizowaniu zamówienia poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety lub poprzez kontakt telefoniczny. Klient nie jest zobowiązany do uczestnictwa w ankiecie.

24. Utrwalenie, zabezpieczenie i prezentacja danych
24.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
24.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje na stronach Sklepu Internetowego w dziale „Regulaminy i Zgody”.
24.3. Klient może zapoznać się z historią swoich zamówień o ile wcześniej założył Konto Klienta, które posiada odpowiednią funkcjonalność.

25. Dane osobowe
25.1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Organizator Sprzedaży.
25.2. Organizator Sprzedaży może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi ponosząc odpowiedzialność za działania podmiotu, któremu dane powierzył jak za działania własne.
25.3. Dane osobowe podane przy dokonywaniu przez Klienta zamówienia lub przy zakładaniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym przetwarzane będą w celach:
• realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
• podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy, statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
25.4. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).
25.5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz Dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.
25.6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
25.7. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
• w przypadku założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności Klienta oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
• w przypadku usunięcia Konta Klienta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,
25.8. Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania przez Klienta zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
25.9. Klientowi przysługuje prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
25.10. Przechowywane przez Administratora dane mogą być przetwarzane poprzez ich profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert dla Klientów, prowadzeniu promocji dla Klientów i wysyłaniu ofert marketingowych w celu prezentowania Klientom najkorzystniejszej oferty, w tym oferty cenowej.
25.11. Podanie danych niezbędnych do realizacji umowy jest dobrowolne ale jest warunkiem jej zawarcia i jej realizacji.
25.12. Wszelka korespondencja w sprawie przetwarzanych przez Administratora danych powinna być kierowana na adres e-mail: rodo@SamSam.pl
25.13. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w na stornach Sklepu Internetowego w sekcji „Polityka Prywatności”.